Regulamin

Regulamin sklepu internetowego symbiosis
 obowiązujący od  19.07.2021 r.


§ 1 Wstęp


 1. Sklep internetowy SYMBIOSIS dostępny pod adresem symbiosis.com.pl prowadzony jest przez  Marketing Investment Group spółka S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisaną do  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego   Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -  Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685, o  kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 PLN w całości opłaconym,   NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736.
 2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklep  internetowy SYMBIOSIS, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10, 31-864 Kraków, telefonicznie za pośrednictwem  infolinii: 12 681-84-91 (opłata jak za zwykłe   połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym  dostawcy usług, z którego korzysta Klient), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@symbiosis.com.pl.


§ 2 Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka  organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną  dokonująca zakupów w Sklepie;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego oraz Klient będący osobą fizyczną dokonujący w sklepie zakupów związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nie posiadających dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr  16, poz. 93 z późn. zm.);
 4. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie  zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków  identyfikujących Klienta spośród pozostałych   klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny  do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie);
 5. Kurier – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na  zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;
 6. Produkt - produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego SYMBIOSIS;
 8. Sklep - platforma e-commerce SYMBIOSIS za pomocą której  Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
 9. Salony SYMBIOSIS – salony stacjonarne Sprzedawcy pod szyldem  SYMBIOSIS, których lista znajduje się pod adresem https://www.symbiosis.com.pl/salony,  w  których możliwa jest realizacja usługi dostawy i odbioru osobistego Produktów, a także dokonywanie  zwrotów   (odstąpienie od Umowy Sprzedaży) lub reklamacji Produktów zamówionych w  Sklepie;
 10. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego  Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem  strony internetowej Sklepu;
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu  cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz . 827 z późn. zm.);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające  bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 3 Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu  usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem  strony internetowej Sklepu pod adresem: https://www.symbiosis.com.pl/regulamin oraz mogą pobrać Regulamin w  formie pliku PDF i sporządzić jego wydruk.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   a) zasady dokonywania  rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu;
   b) warunki i zasady składania Zamówień drogą  elektroniczną w ramach Sklepu;
   c) zasady zawierania   Umów Sprzedaży Produktów z  wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta  Klienta oraz złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego  Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu   uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
 5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i  prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży  Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innym trwałym  nośniku specyfikacji Zamówienia   oraz faktury VAT.


§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu


 1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu bez rejestracji lub dokonując rejestracji i  tworząc w ten sposób Konto Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o Kliencie  dotyczące jego Zamówień składanych   w Sklepie. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę  zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia  Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się  ze  Sprzedawcą.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient  podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą   uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności.  W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach  anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje   prawo wyjaśnienia wszelkich  okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku  braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli  wszelkich   wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z  wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z  winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować   wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed  ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem  nieuprawnionym osobom trzecim.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub  hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez  Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta,   Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia  są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§ 5 Składanie oraz realizacja Zamówień


 1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta  Zamówienia:
   a) on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu;
   b) telefonicznie, za  pośrednictwem Infolinii Sklepu, o której mowa w §   1 ust.2 niniejszego Regulaminu, w godzinach  jej pracy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru  Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na  stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów   jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie  do koszyka Sklepu.
 3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” – Klient  ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie  Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
   a)  przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, marka,   rozmiar, kolor, ilość);
   b) jednostkowej oraz  łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile  występują);
   c) wybranej metody płatności;
   d) sposobu  i  adresu dostawy  Produktów;
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia  zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie   woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży,  zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zwierającą potwierdzenie  wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów  objętych Zamówieniem Klient jest informowany   o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o  sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).
 7. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-  mail: „Twoje zamówienie jest gotowe do wysyłki”.
 8. W przypadku wyboru metody płatności polegającej na dokonaniu przedpłaty ceny za  zamówione Produkty, a braku niezwłocznego opłacenia Zamówienia, umowę sprzedaży uważa się za zawartą  z momentem otrzymania przez klienta wiadomości email:   „Twoje zamówienie czeka na  płatność.”
 9. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży  zostanie dostarczone Klientowi na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia.  Sprzedawca informuje, że dla zachowania najwyższych   standardów Obsługi Klienta i ze względów  bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z Infolinią są rejestrowane.
 10. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone  Zamówienie
  rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy  Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie   nie będzie zrealizowane w przypadku:
  a) podania przez  Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych uniemożliwiających realizację  Zamówienia;
  b) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta  uniemożliwiającego   jego realizację;
  c) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku  Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć  każde działanie  Klienta w związku z  złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest  niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu,  wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej  przeznaczeniem, użycie cudzego  loginu lub hasła  lub podszywanie się pod inną osobę.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z  § 5 ust. 10 Regulaminu. 

 12. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, zamówione Produkty mogą  być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych  kosztów dostawy.
   

§ 6 Ceny


 1. Wszystkie ceny Produktów zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
 2. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie  stanowi inaczej.

§ 7 Dostawa oraz formy płatności


 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca  realizuje dostawy zamówionych Produktów poprzez sposoby określone na stronie Sklepu, które  wskazane są w szczególności pod adresem: https://www.symbiosis.com.pl/formy-i-koszty-dostawy oraz na ścieżce zakupu.
 2. Wybór niektórych form dostawy może wiązać się z ograniczeniem dostępnych  metod płatności za zamówienie. Dopuszczalne metody płatności będą każdorazowo wyświetlane Klientowi na  ścieżce zakupu, po dokonaniu wyboru formy dostawy.   Zasadniczo oferowanymi metodami uiszczenia ceny za  zamówione Produkty są:
  a) przedpłata przed wydaniem Produktów Klientowi – płatności  wykonywane są za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub  innych,   wyszczególnionych na stronie Sklepu                                            i  akceptowanych przez  Sklep elektronicznych  metod  płatności;
  b) zapłata ceny w momencie odbioru Produktów przez  Klienta.
 3. W przypadku dokonywania przedpłaty, cenę za zamówione Produkty należy zapłacić  niezwłocznie po złożeniu Zamówienia
 4. Koszty dostawy Produktów określone są na stronie internetowej Sklepu. Dodatkowo,  koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia.
 5. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za  pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po  otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania  płatności  od operatora systemu płatności  elektronicznych.
 6. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez  Sprzedawcę faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas  rejestracji lub podczas składania Zamówienia.   Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał  powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
 7. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan  przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić  protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić   o tym fakcie Sprzedawcę.

§ 8 Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży


1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo  do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni  od dnia w  którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba  trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów.

2. Konsument może poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowypisemnie, przesyłając właściwe oświadczenie na adres:

No Limit Sp. z o.o.
HALA nr 5
ul. Promyka 153
05-800 Pruszków 
z dopiskiem „Symbiosis.com.pl – odstąpienie od umowy"

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać  informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do  odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za  niezawartą.

5. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty  dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji  o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych  sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne  rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W  każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze  zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dniod dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeślezwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres:

No Limit Sp. z o.o.
HALA nr 5
ul. Promyka 153
05-800 Pruszków
z dopiskiem „Symbiosis.com.pl – zwrot”

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 doniniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Konsument może poinformowaćSprzedawcę o chęci odstąpienia od umowy również poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wolio odstąpieniu od umowy w innej formie, w tym w szczególności w formie wiadomości e-mail lub poprzezzłożenie właściwego oświadczenia w jednym z Salonów Symbiosis.

8. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od  umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt  odbiorcy.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania Produktu.

10. Ponad uprawnienia Konsumenta, o których mowa w § 8 ust. 1  Regulaminu Sprzedawca przyznaje dobrowolnie wszystkim Klientom dodatkową możliwość dokonania zwrotu zakupionych  Produktów bez podawania przyczyny poprzez złożenie właściwego oświadczenia Sprzedawcy na piśmie w terminie  do 30 dni od daty wejścia w posiadanie Produktów przez Klienta, pod warunkiem że zwracane Produkty są  kompletne, pozbawione śladów używania i uszkodzeń.  Dla zachowania możliwości skorzystania z wyżej  opisanego prawa zwrotu w terminie 30 dni od otrzymania Produktu, Klient powinien obchodzić się z Produktem i  sprawdzić go tylko w takim zakresie, w jakim mógłby to zrobić dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym (np.  Klient powinien jedynie przymierzyć Produkt, lecz nie powinien użytkować). Możliwość odstąpienia od Umowy  Sprzedaży w terminie 30 dni na zasadach wskazanych w niniejszym  § 8 ust. 10 Regulaminu nie narusza ani  nie ogranicza praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27  Ustawy o prawach konsumenta oraz pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z Ustawy o prawach  konsumenta.

11. W przypadku skorzystania przez Klienta z umownego prawa do odstąpienia od  Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyn w terminie 30 dni, stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 ust. 2 -  8 Regulaminu. Klient oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie  niezmienionym. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem wstanie  niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Koszty odesłania Produktu do  Sprzedawcy pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy. W przypadku  skutecznego odstąpienia od umowy na warunkach wskazanych w § 8 ust. 10 Regulaminu, zwrot Produktu będzie  przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane  Zamówienie.

§ 9 Reklamacje dotyczące Produktów


 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie  określonym      w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli  Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do  Sklepu na adres: os. Dywizjonu 303 paw.1 31-871 Kraków (z dopiskiem "sklep Symbiosis - reklamacja') lub dostarczyć   Produkt bezpośrednio do dowolnego Salonu SYMBIOSIS.  Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT) oraz opis  zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w  ramach rękojmi.  Klient może  skorzystać z wzoru druku reklamacyjnego, który jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu. 
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni  licząc od dnia jej zgłoszenia.
 5. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage dostępna jest platforma  internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma  ODR). Platforma  stanowi  interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców  zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami  internetowymi.

§ 10 Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną


 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem  korzystania z urządzania  multimedialnego (komputer, tablet, telefon komórkowy lub inne podobne) z dostępem do internetu i poczty  e-mail oraz z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową   z włączoną obsługą appletów Javy,  JavaScript i cookies.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze  świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do  stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,   w szczególności środki służące zapobieganiu  pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:
   a)  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
   b) korzystania ze Sklepu w  sposób niezakłócający jego funkcjonowania,   w szczególności poprzez użycie  odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
   c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub  umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
   d)  korzystania   ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
   e)  korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  prawa  oraz postanowieniami  Regulaminu;
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu.  Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie  na adres: Marketing Investment Group S.A., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10, 31-864 Kraków lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@symbiosis.com.pl.   W reklamacji Klient powinien podać imię i  nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem  Sklepu.
 6. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania  reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w  reklamacji.

§ 11 Postanowienia końcowe


 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do  zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności  warunków Umów Sprzedaży   zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie  obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta  oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego  konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku  sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego   Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami  prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego  Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę  przepisów prawa powszechnie obowiązujące   go, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy,  rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na  obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści  Regulaminu  drogą  elektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej), co  najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego   Regulaminu Klient  ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta  Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Zamówienia  złożone przez Klienta przed  dniem wejścia w życie  nowego Regulaminu będą realizowane na postawie  dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2021 roku
Pliki do ściągnięcia:

[script]$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1744_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1744_0').removeAttr('required');}});});[/script]