Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SYMBIOSIS OBOWIĄZUJĄCY OD 7.06.2018 R.


§ 1 Wstęp

 1. Sklep internetowy SYMBIOSIS dostępny pod adresem symbiosis.com.pl prowadzony jest przezMarketing Investment Group spółka S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SądRejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, pod nr KRS 0000521685, o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 PLN w całościopłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736.
 2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklepinternetowy SYMBIOSIS, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10, 31-864 Kraków, telefonicznie za pośrednictwem infolinii:12 681-84-91 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcyusług, z którego korzysta Klient), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@symbiosis.com.pl.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, którejprzepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 4. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie);
 5. Kurier – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty; 6
 6. Produkt - produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego SYMBIOSIS;
 8. Sklep - platforma e-commerce SYMBIOSIS za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
 9. Salony SYMBIOSIS – salony stacjonarne Sprzedawcy pod szyldem SYMBIOSIS, których lista znajduje się pod adresem https://symbiosis.com.pl/salony-stacjonarne, w których możliwe jest dokonywanie zwrotów (odstąpienie od Umowy Sprzedaży) lub reklamacji Produktów zamówionych w Sklepie;
 10. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz . 827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usługdrogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem stronyinternetowej Sklepu pod adresem: http://symbiosis.com.pl/regulamin oraz mogą pobrać Regulamin wformie pliku PDF i sporządzić jego wydruk.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   a) zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu;
   b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
   c) zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramachSklepu;
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klientaoraz złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszegoRegulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box. Brak akceptacji niniejszego Regulaminuuniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
 5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy SprzedażyProduktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innymtrwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produktywydruku warunków sprzedaży i faktury VAT.


§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu bez rejestracji lub dokonując rejestracji i tworząc w tensposób Konto Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o Kliencie dotyczącejego Zamówień składanych w Sklepie.
 2. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy wybrać opcję „Załóż Konto” dostępną na stronieinternetowej Sklepu. Świadczenie usług w ramach Konta Klienta ma charakter bezterminowy. Klient maprawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzezzłożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klientpowinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzegasobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klientpodał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ichpoprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztęelektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawowyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych orazanulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęciekontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniemloginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winyKlienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasłoprzed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login orazhasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasłaosobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tymfakcie Sprzedawcę.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe,natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§ 5 Składanie oraz realizacja Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia:
   a) on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu;
   b) telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Sklepu, o której mowa w § 1 ust.2 niniejszego Regulaminu,w godzinach jej pracy tj. w dni robocze: 8.00 - 19.00 oraz w sobotę: 9:00 - 17:00;
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktówpodejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne nastronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie dokoszyka Sklepu.
 3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwośćmodyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanieZamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
   a) przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, marka, rozmiar, kolor, ilość);
   b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują); c) wybranej metody płatności; d) sposobu i adresu dostawy Produktów;
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się zRegulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wysłanie przezKlienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie ztreścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail: „Twoje zamówienie zostałozarejestrowane” zwierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadkuniedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówieniai podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całościZamówienia).
 7. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e- mail:„Twoje zamówienie jest gotowe do wysyłki”.
 8. W przypadku wyboru metody płatności określonej w par. 7 ust. 3 punkt a, a barku niezwłocznegoopłacenia Zamówienia, umowę sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez klientawiadomości email: „Twoje zamówienie czeka na płatność.”
 9. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedażyzostanie dostarczone Klientowi na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia.Sprzedawca informuje, że dla zachowania najwyższych standardów Obsługi Klienta i ze względówbezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z Infolinią są rejestrowane.
 10. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienierozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedażyoraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
  a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowychuniemożliwiających realizację Zamówienia;
  b) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;
  c) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonegoprzez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanieKlienta w związku z złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a wszczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanieplatformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lubpodszywanie się pod inną osobę;

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z § 5ust. 9 Regulaminu, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zakupu kilkuProduktów w ramach jednego Zamówienia, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta wwięcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.


§ 6 Ceny

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w obowiązującejstawce.
 2. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowiinaczej.

§ 7 Dostawa oraz formy płatności

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów:
  a) za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera z dostawą pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
  b) za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera z dostawą do paczkomatu wskazanego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, w tym wypadku jedyną dopuszczalną metodą płatności jest metoda wskazana w § 7 ust. 3  lit. a) pkt. (i) Regulaminu;
  c) do wybranego przez Klienta Sklepu stacjonarnego oraz ich odbioru osobistego przez Klienta. W tym wypadku dopuszczalną metodą płatności jest metoda wskazana w § 7 ust. 3 lit. a) pkt. (i) - pkt. (ii) Regulaminu. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości odebrania zamówionego Produktu drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zamówiony Produkt będzie oczekiwał w wybranym Sklepie stacjonarnym nie krócej niż 7 dni licząc od dnia poinformowania Klienta o możliwości jego odbioru.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Produkty:
  a) przedpłatą przed wydaniem Produktów Klientowi – płatności wykonywane są za pośrednictwemsystemów płatności elektronicznych:
  (i) DotPay ( przelewy on-line, karty płatnicze ), którego operatorem jest Dotpay S.A. z siedzibą wKrakowie (30-552), ul. Wielicka 72 lub Przelewy 24 ( przelewy on – line , karty płatnicze) któregooperatorem jest Pay Pro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60 -327), ul. Kanclerska 15;
  (ii) PayPal, którego operatorem jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą L-1150 wLuksemburgu;
  (iii) innych akceptowanych przez Sklep elektronicznych metod płatności; b) w momencie odbioru Produktów przez Klienta:
  (i) gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi kurierskiejświadczonej przez Kuriera, wskazanej w § 7 ust. 2 lit. a) Regulaminu( Zamówienia „za pobraniem” ).
 4. W przypadku metody płatności wskazanej w par. 7 ust. 3 lit. a, cenę za zamówione Produkty należyzapłacić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia
 5. Koszty dostawy Produktów określone są na stronie internetowej Sklepu w zakładce https://symbiosis.com.pl/formy-i-koszty-dostawy. Dodatkowo, koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych
 6. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania Klientowipotwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu. W wyjątkowychprzypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć do 6 dni roboczych. W każdym jednakprzypadku zgodnie z art. 543 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli Klientem jest Konsument Sprzedawcaobowiązany jest wydać mu Produkt, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia UmowySprzedaży.
 7. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcęfaktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczasrejestracji lub podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierałpowyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
 8. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadkustwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody wobecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
 9. W przypadku gdy Kurier nie zastaje Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczeniazamówienia, Kurier podejmie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z Zamówieniem.

§ 8 Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia odUmowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsumentwszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niżKurier weszła w posiadanie Produktów. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wieleProduktów, które są dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi przesyłkami termin do odstąpieniaod Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych wostatniej przesyłce.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę podadresem: Marketing Investment Group S.A., ul. Nad Drwiną 10 B3 II piętro, 30-741 Kraków (zsugerowanym dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy wdrodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoruformularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącąwykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu doodstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (zwyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczeniainnego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdymprzypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji owykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostałyużyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazaćnumer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nieponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatnoścido czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności odtego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dniod dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeślezwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: Marketing Investment Group S.A., ul. NadDrwiną 10 B3 II piętro, 30-741 Kraków (z sugerowanym dopiskiem „ZWROT”) lub zwróci Produkty dowybranego przez Klienta Salonu SYMBIOSIS.
 9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (kosztywysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystaniaz niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowaniaProduktu.
 11. Ponad uprawnienia Konsumenta, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu Sprzedawca przyznajewszystkim Klientom dodatkową umowną możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawaniaprzyczyn poprzez złożenie właściwego oświadczenia Sprzedawcy na piśmie w terminie do 30 dni oddaty wejścia w posiadanie Produktów przez Klienta, pod warunkiem że zwracane Produkty są w stanieniezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza że w celusprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu Klient powinien obchodzić się z Produktem isprawdzić go tylko w takim zakresie, w jakim mógłby to zrobić dokonując zakupu w sklepiestacjonarnym (np. Klient powinien jedynie przymierzyć Produkt, lecz nie powinien go użytkować).Możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni na zasadach wskazanych w niniejszymust. 11 § 8 Regulaminu nie narusza ani nie ogranicza praw Konsumenta do odstąpienia od umowy wciągu 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta oraz pozostałychuprawnień Konsumenta wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.
 12. W przypadku skorzystania przez Klienta z umownego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bezpodawania przyczyn w terminie 30 dni, stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 ust. 3 - 9Regulaminu. Klient oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnieświadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem wstanieniezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Koszty odesłaniaProduktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 8ust. 11Regulaminu pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Wprzypadku skutecznego odstąpienia od umowy na warunkach wskazanych w § 8 ust. 11 Regulaminu,zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Klient otrzyma zwrot kwotyuiszczonej za dane Zamówienie.

§ 9 Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych wKodeksie cywilnym w art. 556 - 576.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym wKodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadęfizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres:Marketing Investment Group S.A, ul. Nad Drwiną 10 B3 II piętro, 30-741 Kraków(z dopiskiem: „REKLAMACJA”) lub dostarczyć Produkt bezpośrednio do dowolnego Salonu SYMBIOSIS.Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT)oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi.Klient może skorzystać z wzoru druku reklamacyjnego, który jest do pobrania na stronie internetowejSklepu w zakładce http://symbiosis.com.pl/wymiany-zwroty-i-reklamacje
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowegorozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformaODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorcówzmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjamiinternetowymi.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

§ 10 Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z któregokorzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:
   a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub 7 nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub
   b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
   c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
   d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:
   a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
   b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
   c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
   d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego; e
   e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Marketing Investment Group S.A., ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@symbiosis.com.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmianycen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególnościwarunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnieobowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawachkonsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącegokonsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wprzypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnieobowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają teprzepisy.
 4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Doważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisówprawa powszechnie obowiązujące go, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usługświadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę naobecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogąelektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy pocztyelektronicznej), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku brakuakceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartąze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącegousunięcia Konta Klienta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowegoRegulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przezKlienta w dniu złożenia Zamówienia
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7.06.2018 roku.
Pliki do ściągnięcia:

powrót

Informacja o plikach cookie

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www.

Ok, rozumiem
[script]$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1744_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1744_0').removeAttr('required');}});});[/script]